จดทะเบียนบริษัทจุฬาภรณ์ โทร:083-622-5555

อำเภอจุฬาภรณ์ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอร่อนพิบูลย์
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอร่อนพิบูลย์และอำเภอชะอวด
 • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอชะอวด
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอทุ่งสงและอำเภอร่อนพิบูลย์

footter-startup

tel-0836225555

"จดทะเบียนบริษัทอำเภอจุฬาภรณ์ บริการรับจดทะเบียนบริษัททุกประเภท"

 

การจดทะเบียนธุรกิจ ประเภทต่างๆ ต้องเลือกให้เหมาะสมกับกิจการที่เราจะทำ จำเป็นจะต้องพิจารณาให้ละเอียด เพื่อการเริ่มต้นที่ดี ไม่ว่าจะเป็น เรื่อง ความน่าเชื่อถือ รายได้ต่อปี ประเภทของลูกค้า ทุนจดทะเบียน จำนวนผู้ร่วมลงทุนกับเรา การระดมทุน ความคล่องตัวในการบริหาร ตลอดจนแผนการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต ที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมกับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community) หรือเรียกย่อๆว่า AEC ในปี 2558 โดยเราจะเตรียมตัวให้พร้อมการการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก

การจดทะเบียนธุรกิจ ประเภทต่างๆ ต้องเลือกให้เหมาะสมกับกิจการที่เราจะทำ จำเป็นจะต้องพิจารณาให้ละเอียด เพื่อการเริ่มต้นที่ดี

รับจดทะเบียนบริษัท : บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ใบทะเบียนพาณิชย์, มูลนิธิ, สมาคม, จดภาษีมูลค่าเพิ่ม, ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ฯลฯ
จดแก้ไขเปลี่ยนแปลง : จดแจ้งย้ายที่ตั้งบริษัท จดเพิ่มสาขา จดเปลี่ยนตราสำคัญ จดเปลี่ยนชื่อ จดกรรมการ เข้า-ออก จดเพิ่มทุนจดทะเบียน จดแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ฯลฯ
จดทะเบียนเกี่ยวกับสินค้า : จดเครื่องหมายการค้า จดสิทธิบัตร จดลิขสิทธิ์

การเลือกจดทะเบียนธุรกิจ สามรถแบ่งออกเป็นประเภทหลักๆดังนี้

1. จดทะเบียนพาณิชย์(ร้านค้า) มีสภาพเหมือนบุคคลธรรมดา ก่อตั้ง 1 คน
2. จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ มีสภาพเหมือนบุคคลธรรมดา ก่อตั้งอย่างน้อย 2 คน
3. จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล มีสภาพเป็นนิติบุคคล ก่อตั้งอย่างน้อย 2 คน
4. จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด มีสภาพเป็นนิติบุคคล ก่อตั้งอย่างน้อย 2 คน
5. จดทะเบียนบริษัทจำกัด มีสภาพเป็นนิติบุคคล ก่อตั้งอย่างน้อย 3 คน
6. จดทะเบียนบริษัทจำกัด(มหาชน) มีสภาพเป็นนิติบุคคล ก่อตั้งอย่างน้อย 15 คน

หลังจากที่เราเลือกประเภทธุรกิจที่จะจดทะเบียนได้แล้ว ก็ต้องศึกษาและเตรียมเอกสาร ซึ่งการจดทะเบียน ก็มีความยากง่าย จำนวนเอกสาร และหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดทะเบียน แตกต่างกันไป ถ้าเรามีเวลาก็สามารถไปดำเนินการด้วยตัวเองได้ แต่ไม่มีเวลาก็สามารถเลือกใช้บริการ จดทะเบียนกับ บริษัท วัน แอคเคาท์ติ้ง จำกัด ซึ่งจะทำให้งานจดทะเบียนธุรกิจเป็นเรื่องง่าย เสร็จทันตามกำหนดในราคาที่เหมาะสม ซึ่งท่านอาจใช้เวลาไปทำหรือเตรียมงานด้านอื่นๆต่อไป

โปรโมชั่น จดทะเบียนบริษัท

พิเศษ !!! สำหรับลูกค้าจดทะเบียนใหม่

ส่วนลดพิเศษ!! จัดทำเว็บไซต์จาก
ปกติ 12,000 บาท เหลือเพียง 5,000 บาท
ฟรี !!! ระบบอีเมล์ภายใต้ชื่อโดเมนเนม

tel-line-800

พิเศษ !!!  ลูกค้าจดทะเบียนใหม่และทำบัญชี

 • เว็บไซต์ ราคา 3,500 พร้อมแนะนำการทำตลาดออนไลน์
 • ฟรี ออกแบบโลโก้บรษัท
 • ฟรี รูปแบบใบส่งสินค้า ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินและเอกสารสำคัญอื่นๆ
 • ฟรี ขึ้นทะเบียน ระบบ E-FILING เพื่อใช้นำส่งงบการเงินกับกระทรวงพาณิชย์
 • ฟรี จดทะเบียน ภ.อ.01 เพื่อใช้ยื่นภาษีผ่าระบบออนไลน์
 • ฟรี จัดเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียน E-GP (ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ)
 • ฟรี ที่ปรึกษาด้านการตลาดและบริหารธุรกิจ

ประวัติ

อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เดิมเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอร่อนพิบูลย์กับอำเภอชะอวด โดยเป็นพื้นที่ตำบลควนมุด ตำบลบ้านชะอวด อำเภอชะอวด และตำบลควนหนองคว้า ตำบลทุ่งโพธิ์ ตำบลสามตำบล ตำบลนาหมอบุญ อำเภอร่อนพิบูลย์ ทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวเดิมเป็นพื้นที่มีความกันดารและห่างไหลจากอำเภอ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีปัญหาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาแก้ไขโดยเร่งด่วน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน การปกครอง การอาชีพ สังคมจิตวิทยา และการให้บริการประชาชน จึงมีการขอจัดตั้งพื้นที่ดังกล่าวเป็นอำเภอจุฬาภรณ์ (กรณีพิเศษ) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอ เพื่อเป็นประโยชน์แก่การปกครองและความสะดวกของประชาชน เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2537 และได้รับพระราชทานพระอนุญาตให้ใช้พระนามศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นชื่ออำเภอ โดยได้ทำพิธีเปิดอำเภอและเริ่มบริการประชาชนเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2537

พื้นที่บริเวณที่ตั้งอำเภอจุฬาภรณ์ปัจจุบันคือตำบลสามตำบล โดยมีประวัติว่าหมายถึงสามวัง ได้แก่ วังฆ้อง วังใส และวังนาหมอบุญ ซึ่งทั้งสามวังเป็นที่อยู่อาศัยของเชื้อพระวงศ์แต่โบราณที่ได้เข้ามาบุกเบิกตั้งถิ่นฐานยังบริเวณนี้ ต่อมาเมื่อยุคหนึ่งในอดีต พื้นที่แถบนี้กลายเป็นเขตเคลื่อนไหวและต่อสู้ ของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ทำให้บริเวณนี้ซึ่งทุรกันดารอยู่แล้วต้องประสบกับปัญหาด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยเพิ่มขึ้นอีก นอกจากนี้การพัฒนาและการบริการของทางราชการก็ไม่สามารถเข้าถึงยังจุดนี้ได้

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอจุฬาภรณ์แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล 30 หมู่บ้าน ได้แก่

1. บ้านควนมุด (Ban Khuan Mut) 2 หมู่บ้าน
2. บ้านชะอวด (Ban Cha-uat) 4 หมู่บ้าน
3. ควนหนองคว้า (Khuan Nong Khwa) 4 หมู่บ้าน
4. ทุ่งโพธิ์ (Thung Pho) 8 หมู่บ้าน
5. นาหมอบุญ (Na Mo Bun) 6 หมู่บ้าน
6. สามตำบล (Sam Tambon) 6 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องที่อำเภอจุฬาภรณ์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาหมอบุญทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านควนมุดและตำบลบ้านชะอวดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลควนหนองคว้าทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งโพธิ์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสามตำบลทั้งตำบล
จดทะเบียนบริษัทจุฬาภรณ์